Ogólne warunki sprzedaży

1. Ceny i ewentualne rabaty zostaną zapisane na piśmie pomiędzy stronami.

2. Rezerwacja wizyty grupowej nie może zostać anulowana później niż 7 dni przed datą wizyty. Jeśli klient anuluje rezerwację wizyty grupowej w terminie krótszym niż 7 dni przed datą wizyty grupowej lub jeśli grupa nie pojawi się w dniu wizyty, klient zostanie obciążony rachunkiem w wysokości 25% całkowitej kwoty za wizytę grupową, z wyjątkiem przypadku, gdy klient może udowodnić działanie siły wyższej. Warunek ten nie ma zastosowania w przypadku "rent-a-park" lub jeśli klient zawarł pisemną umowę o współpracy z którymkolwiek z Majaland Kownaty.

3. Wszelkie protesty dotyczące faktury lub związane z dostarczonymi towarami lub świadczonymi usługami muszą być zgłaszane listem poleconym najpóźniej osiem dni po otrzymaniu faktury lub dostawy towarów lub usług. Wszelkie reklamacje muszą być odpowiednio umotywowane.

4. Towary lub usługi będą fakturowane proporcjonalnie do ich dostawy, nawet jeśli jest ona częściowa.

5. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, wszystkie faktury są płatne gotówką. Oznacza to, że kwota faktury musi zostać zdeponowana w ciągu ośmiu dni od daty wystawienia faktury na jednym z rachunków bankowych wymienionych na fakturze.

6. Klient popada w zwłokę po upływie terminu płatności i nie wymaga to żadnego powiadomienia. Niezapłacenie faktury w terminie powoduje natychmiastową wymagalność wszystkich zaległych kwot.

7. W przypadku braku płatności w terminie, faktura zostanie, z mocy prawa i bez formalnego powiadomienia, powiększona o odsetki w wysokości 12% w skali roku. Ponadto kwota niezapłaconej faktury zostanie powiększona o 15%, przy minimalnej kwocie 266 zł, tytułem odszkodowania umownego i ryczałtowego. Ponadto za każde wysłane powiadomienie zostanie naliczona dodatkowa opłata administracyjna w wysokości 22 zł i 43 zł za powiadomienie polecone.

8. W przypadku konieczności wystawienia faktury na kwotę niższą niż 215 zł, zostanie naliczona opłata administracyjna w wysokości 22 zł.

9. Warunki zakupu klienta nie mogą być kwestionowane przez Majaland Kownaty Sp. z o.o.. Wszelkie odstępstwa od niniejszych ogólnych warunków wymagają formy pisemnej.

10. Wszelkie spory podlegają jurysdykcji sądów właściwych dla miejsca siedziby Majaland Kownaty Sp. z o.o. (tj. ul. Migdałowa 4/30, 02-796 Warszawa). Właściwe jest prawo miejsca siedziby administracyjnej Klienta.

11. Karty kredytowe będą obciążane bezpośrednio po dokonaniu płatności.