Ogólne warunki zakupu

1. Zamówienie lub zakup towarów lub usług, które mają być dostarczone, jest ostateczne dopiero po zatwierdzeniu zamówienia zakupu przez osobę upoważnioną do tego przez Majaland Kownaty Sp. z o.o. (zwaną dalej kupującym).

2. Jeśli sprzedawca potwierdzi nasze zamówienie z innymi ogólnymi warunkami, nadal będą obowiązywać nasze ogólne warunki zakupu, nawet jeśli nie wyraziliśmy wyraźnego sprzeciwu wobec tego odstępstwa. Nasze ogólne warunki zakupu mają również zastosowanie do przyszłych zakupów i zamówień, nawet w przypadku, gdy nie powinniśmy się do nich wyraźnie odwoływać.

3. Plan prewencyjny dla wykonawców i podwykonawców, którego należy przestrzegać, można pobrać za pośrednictwem poniższego łącza.

4. Kwota podana w zamówieniu jest ceną całkowitą bez podatku VAT, chyba że określono inaczej. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych prac, nie mogą one zostać naliczone bez uprzedniej konsultacji i dodatkowego zamówienia.

5. Płatności są dokonywane w ciągu 30 dni od końca miesiąca, po otrzymaniu faktury zgodnej z przepisami podatkowymi, zawierającej numer zamówienia. Faktury należy przesyłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres invoices.majalandkownaty@majalandpolska.pl. Akceptowane będą tylko prawidłowo wysłane faktury.

6. Jeśli sprzedawca dostarczy towar na inny adres dostawy niż podany w zamówieniu, kupujący powinien zwrócić się do sprzedawcy o zwrot kosztów transportu i kosztów manipulacyjnych.

7. Data dostawy jest wiążąca i powinna być ściśle przestrzegana. Po przekroczeniu pierwotnego terminu dostawy zastrzegamy sobie prawo do:

a) anulowania naszego zamówienia i zlecenia jego realizacji osobie trzeciej. Wszelkie dodatkowe koszty z tym związane zostaną poniesione przez dostawcę.

b) żądania rekompensaty w wysokości 10% ceny zamówienia, za każdy rozpoczęty tydzień po dacie dostawy, maksymalnie 30% ceny zamówienia, bez konieczności wykazywania poniesionej szkody.

Powyższe nie umniejsza naszego prawa do każdorazowego wykazania pełnej szkody i żądania za nią odszkodowania.

8. Całkowite lub częściowe przekazanie przez sprzedającego zamówienia osobom trzecim nie jest dozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody kupującego. Jeżeli kupujący udzieli takiej zgody, oznacza to zgodę sprzedającego na bezpośredni kontakt kupującego z podwykonawcą lub dostawcą oraz na wydawanie mu poleceń.

9. Wszelkie spory związane z niniejszymi warunkami i zamówieniem podlegają kompetencji sądów właściwych dla miejsca siedziby administracyjnej Majaland Kownaty Sp. z o.o.. Stosunki między stronami umowy podlegają prawu miejsca siedziby administracyjnej sprzedającego. Konwencja wiedeńska nie ma zastosowania.