Your browser is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser
Toggle menu

pl

Ogólne warunki zakupu

1. Zamówienie lub zakup na dostawę towarów lub usług może być dokonane i jest ważne tylko po podpisaniu formularza zamówienia przez NV Plopsaland SA lub Plopsa Coo SPRL, lub Plopsa BV, lub Holiday Park GmbH, lub Betriebs Für Freizeitgestaltung GmbH & Co KG, lub NV Studio Plopsa SA., lub Kownaty Park I SP. z o.o. osobę upoważniona (zwana dalej "Nabywcą").
2. Jeśli sprzedawca potwierdzi nasze zamówienie na innych warunkach, nadal obowiązują nasze ogólne warunki handlowe (warunki zakupu), nawet jeśli jednoznacznie nie zaprzeczyliśmy temu odstępstwu. Nasze Warunki korzystania z usługi (Warunki zakupu) mają zastosowanie do przyszłych zakupów i zamówień, nawet jeśli nie odnosimy się do nich bezpośrednio.
3. Kwota na formularzu zamówienia jest ceną całkowitą plus VAT, o ile nie zaznaczono inaczej. W przypadku dodatkowych prac lub dostarczenia dodatkowych towarów, nie można ich obliczyć bez zgody i dodatkowych formularzy zamówień.
4. Jeśli sprzedawca wyśle zamówienie na adres inny niż podany w formularzu zamówienia, kupujący zażąda od sprzedawcy pokrycia kosztów wysyłki i obsługi.
5. Termin dostawy jest wiążący i musi być ściśle przestrzegany. Po przekroczeniu ustalonej pierwotnej daty dostawy zastrzegamy sobie prawo do:
a)     anulowania naszego zamówienae i zrealizowania go przez stronę trzecią. Wszelkie wynikające z tego dodatkowe koszty ponosi dostawca.
b)     dochodzenia odszkodowania w wysokości 10% ceny zamówienia za każdy tydzień rozpoczęty po terminie dostawy, maksymalnie 30% ceny zamówienia i bez wykazania, że szkoda faktycznie nas dotknęła.
Powyższe stwierdzenia nie mają wpływu na nasze prawo do udowodnienia jakichkolwiek szkód, które faktycznie powstały wobec nas w dowolnym czasie i do żądania rekompensaty z tego tytułu.
6. Pełne lub częściowe przekazanie zamówienia przez sprzedającego stronom trzecim jest niedozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody kupującego. Jeśli kupujący wyrazi takie upoważnienie, oznacza to, że sprzedawca zgadza się z kupującym, że może wejść w bezpośredni kontakt z podwykonawcą lub dostawcą i udzielić mu instrukcji.
7. Wszelkie spory związane z niniejszymi warunkami i zamówieniem będą rozstrzygane przed sądem w Warszawie. Relacje między umawiającymi się stronami podlegają prawu polskiemu. Konwencja wiedeńska (konwencja sprzedaży ONZ) nie ma zastosowania.