Your browser is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser
Toggle menu

pl

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Pomiędzy stronami wszystkie ceny i wszelkie zniżki są potwierdzone na piśmie.

2. Rezerwacja wizyty grupowej może zostać anulowana nie później niż 7 dni przed datą tejże wizyty. Jeśli klient odwoła wizytę grupy nie wcześniej niż 7 dni przed datą wizyty lub nie pojawi się w dniu wizyty, zostanie obciążony kwotą 25% całkowitej kwoty za wizytę grupy, chyba że klient może przedstawić okoliczności, uzasadniające jego nieobecność. Warunek ten nie ma zastosowania do "rent-a-park" lub w przypadkach, gdy klient zawarł pisemną umowę o współpracy z Kownaty Park.

3. Wszelkie uwagi/niezgodności dotyczące faktury za dostarczone towary lub świadczone usługi muszą być zgłoszone listem poleconym, najpóźniej w ciągu ośmiu dni od daty otrzymania faktury, odnośnie dostawy towarów lub świadczonych usług. Wszelkie ewentualne skargi muszą być odpowiednio umotywowane.

4. Towary lub świadczone usługi będą fakturowane na podstawie zakresu/stopnia ich dostawy, nawet jeśli jest ona tylko częściowa.

5. O ile nie uzgodniono innych warunków na piśmie, wszystkie faktury są bezpośrednio wypłacane. Oznacza to, że kwoty na fakturze muszą zostać wpłacone w ciągu ośmiu dni od daty faktury na jedno z kont bankowych wymienionych na fakturze.

6. Klient określa swój termin płatności, co nie wymaga powiadomienia jego o zwłoce. Brak zapłaty faktury w przewidzianym terminie, skutkuje warunkami wymagalności płatności włącznie ze skutkami windykacji tych roszczeń.

7. W przypadku niezapłacenia faktury w wymaganym terminie, należne są odsetki za zwłokę w wysokości 12 % rocznie i bez konieczności formalnego zawiadomienia o zwłoce tej płatności. Kwota faktury zostanie również powiększona o 15 % kwoty niezapłaconej faktury, przy czym minimalna kwota 266 zł, z tytułu konwencjonalnego lub ryczałtowego odszkodowania. Ponadto pobierana będzie dodatkowa opłata administracyjna w wysokości 22 PLN za wysłane upomnienie i 43 PLN za list polecony.

8. W przypadku konieczności wystawienia faktury na kwotę mniejszą niż 215 zł zostanie pobrana opłata administracyjna w wysokości 22 zł.

9. Własne warunki zakupu klienta nie mogą być sprzeczne z warunkami Kownaty Park I Sp. z o.o. Wszelkie odstępstwa od niniejszych ogólnych warunków wymagają formy pisemnej.

W przypadku sporów właściwe są wyłącznie sądy na terenie miejsca siedziby administracyjnej Kownaty Park I Sp. z o.o. i ma zastosowanie prawo miejsca, w którym znajduje się siedziba administracyjna klienta.